Hoppa till innehåll

OM NOFF

NOFF är branschorganisationen för de mindre och medelstora, oberoende bokförlagen. Föreningen grundades 1995 och har idag över 150 medlemsförlag. Föreningens styrelse består av fem ledamöter, varav en är ordförande. Ett mindre antal av medlemsförlagen i NOFF är även medlemmar i Svenska förläggareföreningen.

NOFF har ingen nedre eller övre gräns för förlagens storlek, utan låter (bortsett från kravet på en utgiven bok) potentiella medlemmar själva ta ställning till detta. Vårt huvudsyfte är att vara en röst i såväl övergripande som utgivningsnära branschfrågor för våra medlemmar och vara inkörsporten för nya förlag som vill utvecklas. Våra medlemsförlag inrymmer uppskattningsvis 350 anställda och omsätter 500 miljoner kronor årligen – en storlek som gör oss till den tredje största förlagsgruppen i Sverige. Och våra medlemmar växer starkt varje år – delvis, vill vi tro, som ett resultat av flitigt nätverkande med likasinnade inom NOFF.

PÅ NOFFs STÄNDIGA ATT GÖRA-LISTA:

  • Att aktivt ta till vara våra medlemmars intressen i gemensamma utvecklingsfrågor, på politisk, lokal och branschnivå.
  • Att initiera och delta i debatten om förutsättningar för mindre och medelstora förlag i Sverige.
  • Att bistå medlemmarna med rådgivning, utbildning och allmän hjälp i förlagsfrågor av alla de slag.
  • Att vara en plattform för sociala evenemang med både formella och informella informationsutbyten.
  • Att även aktivt påverka och förbättra situationen för våra medlemmar. En medlem i NOFF har ALLTID någon att vända sig till för råd om stort och smått. En medlem i NOFF är helt enkelt litet smartare.

STADGAR  – uppdaterade efter Årsmötet i mars 2017

1. Föreningens namn är NOFF, Nordiska oberoende förlags förening. Föreningens syfte är att främja samarbete mellan oberoende bokförlag, att anordna seminarier, kurser och nätverksträffar liksom att bevaka branschfrågor. Ansökan om medlemskap beviljas av föreningens styrelse.

2. Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, skall avhållas årligen före maj månads utgång på plats som styrelsen beslutar. Kallelse till föreningsstämma skall sändas ut med e-post senast tre veckor före stämmodatum. Medlemmarna ansvarar för att tillhandahålla NOFF korrekta kontaktuppgifter.

3. Medlem som erlagt årlig medlemsavgift dagen före föreningsstämman har rösträtt vid föreningsstämman. För beslut vid föreningsstämman krävs enkel majoritet. Medlem får rösta genom fullmakt. Vid föreningsstämman skall röstlängd upprättas och godkännas av stämman. Varje medlemsförlag har en röst vid föreningsstämman.

4. Medlem som ej erlagt medlemsavgift senast den 31 mars kan med omedelbar verkan uteslutas genom beslut av styrelsen. Vi arbetar för en öppen och fri bokmarknad, för en stark upphovsrätt, det fria ordet och grundläggande demokratiska värden. Medlem som genom sin utgivningsverksamhet motverkar föreningens anda kan uteslutas efter beslut av styrelsen. Sådan uteslutning skall redovisas vid föreningsstämman och kan kan överklagas till föreningsstämman.

5. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

6. Föreningens styrelse skall utgöras av minst fem ledamöter varav en ordförande. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Förlag representeras av max en person i styrelsen.

7. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

a) Val av ordförande och sekreterare för mötet
b) Val av två protokolljusterare
c) Upprättande och godkännande av röstlängd
d) Beslut om stämman sammankallats enligt stadgarna
e) Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning med kommentarer samt revisionsberättelse
f) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
g) Val av ordförande för två år
h) Val av övriga ledamöter varav hälften på två år ena året och hälften på två år andra året. Styrelsen konstitueras inom sig med en vice ordförande, en kassör och en sekreterare, vilka utses för ett år i taget.
i) Val av revisor och revisorssuppleant
j) Val av valberedning bestående av minst två ledamöter
k) Fastställande av årsavgift
l) Övriga frågor

8. Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid ordinarie föreningsstämma om förslaget antas med två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade förlag. Förslag till ändring skall sändas tillsammans med kallelsen.

9. Extrastämma kan sammankallas av styrelsen eller om minst en tredjedel av medlemmarna så önskar. Kallelse till extrastämma skall sändas per post till samtliga medlemmar senast två veckor före stämmodatum.

10. Beslut om att föreningen skall upphöra fattas på föreningsstämma eller extrastämma med två tredjedels majoritet. Om sådant beslut fattas skall eventuella tillgångar användas på sätt som styrelsen beslutat.